Laden...

Succes

→ Winkelwagen bijgewerkt

Info

→ Winkelwagen bijgewerkt

Succes

E-mail verzonden!

Fout

E-mail niet verzonden!

Fout

Artikel niet meer op voorraad!

Fout

Succes

Succes

Fout

Algemene voorwaarden Kyosan

Algemene voorwaarden van Kyosan, statutair gevestigd te Baambrugge.

Artikel 1 Doelomschrijving Kyosan

Kyosan is een Sportschool, Yogastudio ten behoeve van de gezondheid. Lifestyle Coaching, yoga en outdoor trainingen.

Artikel 2 Definities

In deze algemene voorwaarden (hierna te noemen: “de voorwaarden") wordt verstaan onder:

  • De cliënt: iedere natuurlijke persoon die persoonlijk gebruik maakt van de diensten Kyosan;
  • Consult: elke afspraak om producten van Kyosan te ontvangen.

Artikel 3 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van alle overeenkomsten tussen Kyosan en de cliënt en alle overeenkomsten tussen Kyosan en de abonnementhouder, alsmede op de hieruit voortvloeiende overeenkomsten en verdere (rechts)handelingen en alle in dat kader verrichte en te verrichten werkzaamheden. Indien de voorwaarden eenmaal van toepassing zijn, zijn zij ook zonder nadere van toepassing verklaring van toepassing op nieuwe overeenkomsten tussen partijen, tenzij uitdrukkelijk als dan uitgesloten, alle aanvullende en vervolgopdrachten- en werkzaamheden en op alle buiten contractuele rechtsverhoudingen tussen partijen, met name onrechtmatige daad.

3.2 Deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van derden die door Kyosan zijn ingeschakeld en/of alle personen die werkzaam zijn geweest voor Kyosan en/of voor wiens gedragingen Kyosan aansprakelijk zou kunnen zijn en kunnen ook jegens de cliënt dan wel de abonnementhouder worden ingeroepen door voornoemde derden.

3.3 De toepasselijkheid van eventuele door de cliënt dan wel de abonnementhouder gehanteerde algemene voorwaarden wordt door Kyosan uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij de toepasselijkheid daarvan door Kyosan uitdrukkelijk schriftelijk is aanvaard.De cliënt dan wel de abonnementhouder doet afstand van de toepasselijkheid van haar algemene voorwaarden.

3.4 Indien een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden van toepassing. Partijen zullen in dat geval in overleg treden over nieuwe voorwaarden ter vervanging van de nietige cq vernietigde voorwaarden, die zo precies mogelijk aansluiten bij de doel en de strekking van de nietige cq vernietigde voorwaarden.

Artikel 4 De overeenkomst

De Overeenkomst komt tot stand door ondertekening van het aanbod.

De Overeenkomst is strikt persoonlijk.

Artikel 5 Annuleren van consulten

5.1 Een training/les dient bij verhindering tenminste 24 uur van tevoren te worden geannuleerd. Trainingen/lessen kunnen uitsluitend telefonisch dan wel per e-mail worden geannuleerd. De annulering wordt door Kyosan geregistreerd op het moment dat door de client gebeld wordt, deze de voicemail inspreekt of diens e-mailbericht door Kyosan wordt ontvangen (info@kyosan.nl).

5.2 Trainingen/lessen die korter dan 24 uur van tevoren worden geannuleerd, worden bij de cliënt en ingeval cliënt een werknemer/bestuurder/eigenaar van abonnementhouder is – bij abonnementhouder- in rekening gebracht voor de tarieven van Kyosan voor het betreffende product waarvoor de training/les was aangevraagd.

Artikel 6 Duur en beëindiging

6.1 Een training/les kan tot 24 uur van tevoren telefonisch dan wel per e-mail kosteloos worden gewijzigd. Indien een training/les telefonisch wordt gewijzigd, dient dit tijdens openingstijden van Kyosan te gebeuren, derhalve op werkdagen van maandag tot en met vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur.

6.2 Indien een training/les korter dan 24 uur van tevoren wordt gewijzigd, wordt dit beschouwd als een annulering conform artikel 5 van deze voorwaarden.

Kyosan biedt de cliënt ten minste de keuze uit:

  • een Overeenkomst van 3 maanden of minder en;
  • een Overeenkomst van langere duur.

Tenzij dit anders is overeengekomen, dient de overeenkomst voor 1 jaar of korter te worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel. Als er niet tijdig wordt opgezegd dan wordt de Overeenkomst na de overeengekomen periode met een maand verlengd. Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan te allen tijde worden opgezegd met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

6.4 Tussentijdse opzegging door de Cliënt is mogelijk indien:

  • de Cliënt een ander woonadres krijgt en het - als gevolg van de toegenomen reistijd - voor de Cliënt niet meer mogelijk is om onder redelijke voorwaarden gebruik te maken van de fitness/ yoga activiteiten. Als een andere vestiging van de betreffende onderneming met gelijkwaardige voorziening en serviceniveau op redelijke reistijd van de nieuwe woonplaats is gelegen, dan is van deze situatie geen sprake.
  • het voor de Cliënt als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte onmogelijk is geworden om gedurende de rest van de abonnementsperiode gebruik te maken van de fitness/ yoga activiteiten.

Deze opzegging dient te geschieden met inachtneming van de opzegtermijn van 1 maand tegen het einde van de maand, een en ander conform lid 4 van dit artikel.

6.5 De Overeenkomst dient schriftelijk of, indien de Overeenkomst digitaal is aangegaan, digitaal of schriftelijk te worden opgezegd.

6.6 Bij een opzegging als bedoeld in lid 2 en lid 3 is de Ondernemer gerechtigd om de bijdrage over de verstreken abonnementsperiode te herberekenen op basis van de daadwerkelijk afgenomen periode en de daarbij behorende aantoonbare (hogere) abonnementsbijdrage en/of het inschrijfgeld.

6.7 Naast de opzegmogelijkheid als bedoeld in lid 3 bestaat er voor de Cliënt een bevriezings- mogelijkheid. Als de Cliënt gedurende een periode van langer dan één maand geen gebruik kan maken van de fitness/ yoga activiteiten als gevolg van een aantoonbare blessure of ziekte, dan wordt de contractperiode aansluitend verlengd met deze periode zonder dat er over deze periode extra abonnementskosten in rekening worden gebracht.

6.8 Tussentijdse opzegging door Kyosan is met onmiddellijke ingang mogelijk indien:

  • de Cliënt een of meerdere bepalingen van deze voorwaarden of van het toepasselijke (huishoudelijke) reglement schendt, tenzij de schending een tussentijdse beëindiging niet rechtvaardigt of;
  • de Cliënt zich onrechtmatig heeft gedragen jegens Kyosan of jegens een contractant van de Ondernemer.

Het resterende abonnementsgeld wordt in deze gevallen terugbetaald onder aftrek van de door de Ondernemer aantoonbaar geleden schade.

6.9 Indien Kyosan zijn onderneming beëindigt, dan is tussentijdse opzegging door Kyosan mogelijk met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand. Het resterende abonnementsgeld wordt in dat geval terugbetaald.

Artikel 7 Prijs en Prijswijzigingen

7.1 Het abonnementsgeld wordt vooraf overeengekomen.

7.2 Eventuele prijsverhogingen worden door de Kyosan 2 weken voorafgaand genoegzaam bekend gemaakt.

7.3 Indien een prijsverhoging plaatsvindt, dan heeft de Cliënt het recht om de overeenkomst binnen 4 weken na de bekendmaking te ontbinden. Het vooruitbetaalde abonnementsgeld wordt terugbetaald.

7.4 De mogelijkheid tot ontbinding uit lid 3 is niet van toepassing op prijsaanpassingen. Op basis van het CBS-prijsindexcijfer voor gezinsconsumpties noch op prijsaanpassingen die direct voortvloeien uit de wet, zoals die ter zake van BTW. Als deze prijsverhoging plaatsvindt binnen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst, dan bestaat er wel een recht tot ontbinding zoals bedoeld in lid 3.

Artikel 8 Verplichtingen van de Kyosan

8.1 De Ondernemer staat ervoor in dat de faciliteiten en geleverde diensten beantwoorden aan de Overeenkomst.

8.2 De Ondernemer onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud.

8.3 De Ondernemer staat er voor in dat de instructeurs of begeleiders over voldoende kennis beschikken die redelijkerwijs mag worden verwacht.

8.4 De Ondernemer zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

8.5 De Ondernemer treft maatregelen ter voorkoming van schade aan of vermissing van eigendommen van Consumenten.

Artikel 9 Factuur

8.1 De cliënt dan wel de abonnementhouder dient de aan hem gezonden factuur binnen 14 dagen na factuurdatum op de op de factuur aangegeven wijze te voldoen.

8.2 Indien de cliënt dan wel de abonnementhouder een klacht over het factuurbedrag heeft, dient deze dit binnen 7 dagen na factuurdatum aan Kyosan gemotiveerd per e-mail of per brief bekend te maken op straffe van verval van de claim, onder betaling van het nietbetwiste deel van de factuur.

8.3 Kyosan spant zich in om binnen 21 dagen op de in 8.2 genoemde klacht te reageren.

8.4 Een klacht als bedoeld in artikel 8.2 schort de betalingsverplichting niet op.

8.5 De cliënt dan wel de abonnementhouder is niet bevoegd om betalingen met elkaar te verrekenen.

8.6 Met het enkele verstrijken van de betalingstermijn als genoemd in artikel 8.1 is de cliënt dan wel de abonnementhouder, indien deze niet of niet volledig heeft betaald, zonder nadere ingebrekestelling, herinnering of aanmaning in verzuim. Kyosan is dan gerechtigd om over het factuurbedrag, dan wel over het restant daarvan de wettelijke rente bij de cliënt/ abonnementhouder in rekening te brengen. Kyosan is dan tevens bevoegd incassomaatregelen te (doen) nemen. De kosten die aan de incasso verbonden zijn (met inbegrip van de buitengerechtelijke kosten en overige kosten) komen voor de rekening van de cliënt/abonnementhouder. Tevens is Kyosan gerechtigd haar werkzaamheden voor cliënt/ abonnementhouder op te schorten.

Artikel 10 Overmacht

9.1 Indien Kyosan, door overmacht, niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmacht toestand. Indien de overmacht langer dan 30 dagen duurt, zullen partijen in overleg treden over een zodanige aanpassing van de overeenkomst dat verdere uitvoering ervan door voor beide partijen nog zinvol is. Blijkt voor dergelijke aanpassing in redelijkheid geen ruimte, dan hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder verplichting tot het betalen van enige vorm van (schade)vergoeding. Reeds verschuldigde bedragen blijven onverminderd verschuldigd. De cliënt/abonnementhouder heeft geen recht op beroep op overmacht ten aanzien van haar betalingsverplichtingen.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan alle omstandigheden die buiten de macht ligt van Kyosan en/of onvoorziene omstandigheden, ten gevolgde waarvan naleving van de overeenkomst redelijkerwijs niet meer kan worden verwacht. In ieder geval vallen over overmacht: alle storingen, al dan niet tijdelijk, in het pand van Kyosan, onmogelijkheid om te functioneren als gevolg van stroomuitval, ziekte, brand, terrorisme, criminaliteit, staking en extreme weersomstandigheden.

Artikel 11 Toepasselijk recht, bevoegde rechter

10.1 Op alle geschillen met betrekking tot overeenkomsten van Kyosan, waaronder deze voorwaarden, is Nederlands recht van toepassing.

10.2 Alle geschillen die niet in minnelijk overleg kunnen worden opgelost, zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Midden-Nederland.

Artikel 12 Wijziging

11.1 Kyosan heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen.

11.2 Wijzigingen worden schriftelijk of per e-mail ter kennis van de cliënt/ abonnementhouder gebracht en treden (1) maand na dagtekening van die bekendmaking in werking, tenzij in de bekendmaking anders is vermeld. Indien de cliënt /abonnementhouder niet binnen (1) maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging van de voorwaarden, wordt de cliënt/ abonnementhouder geacht de wijziging te hebben geaccepteerd. Indien de cliënt/abonnementhouder binnen (1) maand na de bekendmaking gemotiveerd bezwaar maakt tegen de wijziging, vormt dat een grond voor ontbinding van de overeenkomst, tenzij de wijziging een marginale wijziging is die niet indruist tegen de belangen van cliënt.